Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Organisator: Natural Body Health Educations, Ericssonstraat 2, 5121ML te Rijen (NL)

Cursist: Ingeschreven natuurgeneeskundig therapeut of geralateerde (para-)medisch professional

Opdracht: cursussen, workshops, binnen de natuurgeneeskunde.

 

Artikel 2 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op cursussen, workshops, die worden georganiseerd onder de vlag van Natural Body Health Educations. Deze voorwaarden gelden alleen wanneer zij door de cursist op de website van Natural Body Health(www.naturalbodyhealth.nl) zijn geaccordeerd.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Organisator en cursist zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Natural Body Health Educations organiseert cursussen voor ingeschreven en geregistreerd natuurgeneeskundig therapeuten bij voor Nederland, geregistreerde beroepsverenigingen.

 

Artikel 3 Cursusomschrijvingen en scholingsplan

1 De organisator staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie over de cursus heeft verstrekt.

Na inschrijving heeft de cursist 2 weken bedenktijd. Binnen deze bedenktijd kan de cursist kosteloos en zonder opgaaf van reden de inschrijving annuleren. De organisator vraagt voor de cursussen accreditatie aan bij de verschillende beroepsverenigingen. Op de site van Natural Body Health wordt kenbaar gemaakt of een bepaalde cursus wordt geaccrediteerd.

 

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De organisator verstrekt de cursist tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor het goed verloop van de cursus.

 

Artikel 5 Cursusorganisatie en cursusinhoud

1. De organisator is verantwoordelijk voor de organisatie van de cursus.

2. In het geval van externe docenten zal de organisatie alles in het werk stellen om de inhoud van de cursus te laten overeenkomen met de beschrijving van de cursus zoals gedaan in de aankondiging.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor de theoretische en praktische inhoud daar waar deze valt onder de eigen visie van de docent. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel toe gebracht letsel door foutieve handgrepen van zowel de docent als de mede student. Ieder docent dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben zoals verplicht in de statuten van het beroepsregister. Eigendomsrechten van cursusmateriaal blijven bij de cursusorganisatie of de betreffende docent. Delen van cursusmateriaal (bv. Syllbabus) met derden is niet toegestaan.

 

Artikel 6 Wijziging van de cursus

De organisatie zal bij wijzigingen van de cursusinhoud, de cursusdata en de cursusplaats dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken bij de cursist. Wanneer deze wijzigingen de cursist niet uitkomen heeft de cursist het recht de cursus kosteloos te annuleren. Bij onvoldoende deelname heeft de organisatie het recht de cursus te annuleren en dit tot minimaal twee weken voorafgaand aan de cursus. Bij annulering door overmacht (ziekte, reisbeperkingen, etc) heeft de organisatie het recht de cursus te annuleren ook later dan twee weken voor de cursusdatum.

5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten zoals vliegtickets en hotelkosten in geval van annulering door overmacht (zie ook artikel 13).

 

Artikel 7 duur van de overeenkomst

De overeenkomst geldt voor de cursus waar de cursist zich voor in heeft geschreven.

 

Artikel 8 Cursuskosten

1. De cursuskosten zijn conform de kosten die zijn aangegeven op de website van Natural Body Health Educations of die zijn aangegeven in de brochure van de organisator. De kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch tenzij anders aangegeven doch exclusief overnachtingkosten. Bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

4. De cursuskosten zijn inclusief de syllabus tenzij anders aangegeven door de organisator.

De cursuskosten kunnen voor het tweede jaar van een opleiding worden verhoogd. Dit moet door de organisator tijdig worden aangegeven bij de cursist. De cursist heeft op basis van een bezwaar tegen deze kostenverhoging het recht zich niet in te schrijven voor het tweede jaar van de opleiding.

 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de organisator en cursist anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Na de vervaldatum is de cursist in gebreke en heeft organisator het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cursist in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim komen ten koste van de cursist. Na inschrijving heeft de cursist 2 weken bedenktijd. Binnen deze bedenktijd kan de cursist kosteloos en zonder opgaaf van reden de inschrijving annuleren. Indien de betaling langer dan 2 weken achterwege blijft, kan de organisator de cursist van de deelnemerslijst schrappen en een andere cursist toelaten in de cursus. Bij annulering van de cursus tot 12 weken van tevoren worden geen kosten inrekening gebracht. Bij annulering tot tussen de 12 en 4 weken van tevoren wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering binnen vier weken is de cursist verplicht het totale cursusgeld te voldoen.

5.In het geval van “overmacht” kan de cursist in overleg met de organisator het cursusgeld laten staan voor een volgende cursus. De organisator bepaalt of er sprake is van overmacht.

In geval van annulering wegens “overmacht” laat de cursist zo spoedig mogelijk weten aan de organisatie dat zij/hij niet aanwezig kan zijn op de cursus.

7. De prijzen in de genoemde cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 10 Klachten

1. Zie hiervoor onze klachtenregeling op onze website. www.naturalbodyhealth.nl

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Voor elke door organisator georganiseerde cursus geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de cursus die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de cursus.

Indien organisator aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van organisator in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. De organisator is in geen geval aansprakelijk voor de schade welke is ontstaan door foutieve handgrepen verricht door docenten of medecursisten. Deze vallen te allen tijde onder de verantwoording van de medecursist en of docent. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

 

Artikel 12 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken zijn te allen tijde voor de verantwoording van de cursist.

 

Artikel 13 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop organisator geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor organisator niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van organisator, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. Organisator heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de cursus is begonnen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de cursus uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de inschrijving voor de cursus te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Wanneer door overmacht een deel van de cursus of opleiding vervalt zal de organisator binnen twee maanden een vervangende activiteit communiceren. Wanneer dit de cursist niet schikt kan deze een deel van zijn inschrijfgeld terugvragen. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van het percentage van de tijd dat de cursus reeds is gegeven.

 

Artikel 14 Geheimhouding

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, organisator gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en organisator zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is organisator niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt organisator zich de rechten en bevoegdheden voor die organisator toekomen op grond van de Auteurswet.

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door organisator of een externe docent zoals geuit in de cursus, zijn en blijven eigendom van organisator en of docent. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Alle door organisator verstrekte stukken, zoals cursus syllabus, cursusverslagen, enz. ten behoeve van de cursist, zijn te gebruiken door de cursist en zijn te vermenigvuldigen door de cursist ten behoeve van eigen gebruik in de eigen praktijk. Alle door organisator verstrekte stukken mogen niet door cursist zonder voorafgaande toestemming van organisator openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Cursist mag alleen foto’s, audio- en video opnames maken wanneer daar uitdrukkelijk instemming is voor verleend door de organisator en de eventuele externe docent.

 

Artikel 16 Geschillen

1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie in onderling overleg op te lossen.

Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door een bevoegde rechter.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen organisator en de cursist is Nederlands recht van toepassing; ook indien cursist woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

Artikel 18 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de organisator ressorteert dit wil zeggen locatie Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

×

Hallo!

Wilt u contact met mij als therapeut? Klik op mijn naam om te chatten via WhatsApp of stuur mij een e-mail via info@naturalbodyhealth.nl

× Contact met therapeut